Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Uchwa??a Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Numer uchwa??y: 552
Numer sesji: 42
Rok: 2014

Uchwała Nr XLII/552/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025 przyjętej Uchwałą nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia
19 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXXIV/489/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Nr XXXV/512/2014 z dnia
6 marca 2014 roku, Nr XXXVII/527/2014 z dnia 8 maja 2014 roku,
Nr XXXVIII/537/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, Nr XL/541/2014 z dnia
26 czerwca 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 233/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata
2014-2025, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna
na rok 2014, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2014 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 302/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 313/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 333/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 352/2014 z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 projektu uchwały nr XLII/…/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014 – druk nr 593,

2. wprowadzeniu przedsięwzięcia bieżącego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna” w kwocie 73.800 zł, z tego: „łączne nakłady finansowe” w kwocie 73.800 zł, „limit wydatków w 2014” w kwocie 5.000 zł, „limit wydatków w 2015 roku” w kwocie 68.800 zł (z tego: 21.255 zł pochodzi ze środków własnych i 47.545 zł pochodzi ze środków Funduszu Spójności) oraz „limit zobowiązań” w kwocie 73.800 zł,

3. zmianie pozostałych przedsięwzięć bieżących polegających na zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.400.000 zł, „limitu wydatków w każdym z lat 2015-2017” o kwotę 2.800.000 zł oraz „limitu zobowiązań” o kwotę 8.400.000 zł zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg”,

4. zmianie pozostałych przedsięwzięć majątkowych w 2014 roku polegających na:
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” o kwotę 300.000 zł,
 zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 110.000 zł,5. aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich do faktycznego wykonania,

6. aktualizacji limitu zobowiązań do stanu faktycznego wynikającego z zawartych umów.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.