Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/551/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XLII/551/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 551
Numer sesji: 42
Rok: 2014

Uchwała Nr XLII/551/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 6.932.677,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 1.872.677,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 5.060.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 281.720.488,99 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 191.183.923,99 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.536.565,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 263.374.551,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.345.937,90 zł”.

3. w § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.555.763,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

4. w § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 7.334.997,00 zł.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 287.973.488,99 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 192.203.803,99 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 95.769.685,00 zł”.

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 257.828.149,09 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 30.145.339,90 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. w § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.555.763,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

8. w § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.777.204,00 zł.

9. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 38.676.651,90 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.729.376,90 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.947.275,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

10. § 4 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.253.000. zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych”.

11. § 5 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.000.000 zł, tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.000.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.747.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 13.500.000 zł,
2) spłatę pożyczek w wysokości 187.000 zł,
3) pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”

12. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 260.405,00 zł,
2) celowa w kwocie 681.382,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 19.500,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 0 zł”.

13. § 13 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 25.000 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.270.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 85.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały”,
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 201.750 zł z przeznacza się na wydatki związane z finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 982.385,90 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały”.


14. Wprowadza się § 16 w Uchwale Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w brzmieniu:
„Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Leszna do wysokości 60.000 zł”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr XL/540/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014:
1. w § 3 ust 6 uchwały załącznik nr 6 przyjmuję nazwę „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi”,
2. w załączniku dot. wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oznacza się numerem 18.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/551/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.900.000 zł w związku ze zrealizowanymi wyższymi wpływami dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (wykonanie ww. dochodów na dzień 31 sierpnia 2014 roku wg sprawozdania Rb-27S wynosi 8.417.576,15 zł),
b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 730.653 zł z tytułu zrealizowanego wpływu odszkodowania na rzecz Miasta Leszna za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Leszno – Stare Bojanowo wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 13.06.2012 r., która stała się ostateczna na mocy Decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w dniu 30.11.2012 r.,
c) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 50.000 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 467.000 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-incusion` na obszarze miasta Leszna” (środki pochodzą ze zmniejszonych dochodów w zadaniach powiatu, które mają charakter porządkujący budżet),
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 36.200 zł z tytułu zwiększenia stawki żywieniowej w Przedszkolach Miejskich nr 3, nr 5, nr 7, nr 13 i nr 15,
g) zwiększenie w dz. 852 o kwotę 15.150 zł, z tego: rozdz. 85213 (kwota 150 zł), rozdz. 85214 (kwota 5.000 zł) oraz rozdz. 85216 (kwota 10.000 zł) z tytułu planowanych wpływów niesłusznie pobranych świadczeń oraz zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych,
h) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 158.893 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2014 roku, nr FB-I.3111.268.2014.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”,
i) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 125.371 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych do obsługi projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”,
j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 96.527,90 zł z tytułu zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 385.000 zł w związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o przekazaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z tego od:
- Werner Kenkel Sp. z o.o. kwota 30.000 zł,
- Miasto Leszno kwota 40.000 zł,
- Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. kwota 100.000 zł,
- Gmina Święciechowa kwota 80.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwota 135.000 zł,
b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 10.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/16p/BKU/14 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie przyznania części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) zmniejszeniu w dz.758 rozdz. 75861 o kwotę 467.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna” (zmiana ma charakter porządkujący budżet i powyższa kwota zostaje przeniesiona do zadań miasta),
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 2.733.689 zł z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 389.494 zł z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
f) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 112.100 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-2%-24-15-JW./14 z dnia 4 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.070 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń wraz z infrastrukturą przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu sprawdzającą prace maturalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 168.530 zł w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w domu dziecka Caritas Archidiecezji Poznańskiej (porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Leszczyńskim).

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 300.000 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na wdrożenie Leszczyńskiej Karty Miejskiej (bilet elektroniczny),
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” dot. ścieżki wzdłuż Al. Lipowej,
c) zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 47.171 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami dot. projektu „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
d) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport (kwota 600.000 zł oraz kluby sportowe (kwota 100.000 zł),
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 132.250 zł wynikająca z następującego rozliczenia:
- zwiększenie o kwotę 5.971.723 zł z tytułu zwiększonych dochodów,
- zwiększenie o kwotę 1.296.800 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach m. in. na dotacjach dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmniejszenie o kwotę 2.086.273 zł z przeznaczeniem na wydatki,
- zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych planowanych do wykupu w latach 2015-2016,
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem do zadań powiatu,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 (1.133 zł), rozdz. 80104 (59 zł) i rozdz. 80110 (361 zł) o kwotę 1.553 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych składek na ubezpieczenia majątkowe szkół i placówek oświatowych (środki pochodzą z zadań powiatu z rozdz. 80120),
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 90.000 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w prywatnych szkołach podstawowych,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 12 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń),
i) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 110.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania,
j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 92.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2” w związku ze złożonymi wyższymi ofertami przetargowymi. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy i realizację inwestycji,
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-cio letnich”,
l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 290.000 zł (w tym zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę 30.000 zł) z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w poszczególnych placówkach,
m) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 230.000 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych gimnazjów w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w prywatnych szkołach,
n) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 36.200 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w przedszkolach (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu zwiększenia stawki żywieniowej),
o) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 14.746 zł oraz zmiany na kwotę 5.528 zł pomiędzy jednostkami oświatowymi z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytur,
p) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
q) zwiększenie w dz. 852 o kwotę 15.150 zł, z tego: rozdz. 85213 (kwota 150 zł), rozdz. 85214 (kwota 5.000 zł) oraz rozdz. 85216 (kwota 10.000 zł) z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranej dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń oraz zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
r) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85305 o kwotę 120.000 zł (w tym zmiany pomiędzy placówkami na kwotę 30.000 zł) z tytułu dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w żłobkach,
s) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 213.893 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie 20% wkładu własnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od września do grudnia w wysokości 55.000 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” (środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego),
t) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 125.371 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu odsetek bankowych),
u) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 63.800 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach związanych z ochroną środowiska, m.in. przesunięcie realizacji zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej” na rok 2015 i możliwości jego dofinansowania ze środków zewnętrznych,
v) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 9005 o kwotę 0,10 zł dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w związku z dostosowaniem środków do zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
w) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw i rekreacji w dzielnicy Grzybowo”. W budżecie na realizacje przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 160.000 zł. Po opracowaniu projektu budowy placu zabaw wraz z dokumentacją przetargową ogłoszono przetarg nieograniczony, w którym wpłynęły 3 oferty, a najniższa cena ofertowa wynosiła 215.250 zł. Wobec powyższego postanowiono unieważnić to postępowanie i po ograniczeniu zakresu robót do niezbędnego minimum, rezygnując przede wszystkim z zagospodarowania otoczenia placu zabaw, ponownie ogłosić przetarg nieograniczony. W tym powtórzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a najniższa cena ofertowa wynosi 155.305,95 zł. Wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim całkowity koszt inwestycji wyniesie 170.000 zł. Zwiększenie nakładów o wnioskowane 10.000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy i realizację tej inwestycji jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym,
x) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
- dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 15.600 zł oraz zwiększenie na kwotę 2.000 zł (środki pochodzą z zadań powiatu) o charakterze porządkującym budżet w zakresie upowszechniania turystyki,
- dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat od towarów i usług (VAT) w związku ze złożoną korektą deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2014 roku,
- dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 12.100 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu „Biel i Leszno – Partnerstwo dla rozwoju”,
- dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 9.903 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie współpracy z zagranicą,
- dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 3.032 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu „zakup sprzętu kuchennego” w Przedszkolu Miejskim nr 10 i przeznaczeniu jej na wydatki bieżące,
- dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 17.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowych ekranów dachowych i elewacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 10”,
- dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85203 i rozdz. 85219 na kwotę 82.100 zł w celu zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85219), zmniejszenie dokonuje się m.in. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup chłodni i patelni elektrycznej” dla Domu Seniora (rozdz. 85203),
- dz. 900 rozdz. 90005 na kwotę 5.000 zł w celu wyodrębniania środków na wydatki nieprzewidziane w roku 2014 dot. realizacji zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”. Zadnie ma szansę być realizowane w 2015 roku przy współudziale środków unijnych.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej do Rydzyny”,
b) zmniejszeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania miasta w zakresie zadań związanych z upowszechnianiem turystyki,
c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 385.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
d) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 50.000 zł z zadań miasta,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 11.070 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu sprawdzającej prace maturalne (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 2.762 zł i przeznaczeniu jej na opłacenie dodatkowych składek na ubezpieczenia majątkowe szkół i placówek oświatowych w rodz. 80120 (129 zł,), rozdz. 80130 (1.070 zł) i rozdz. 85406 (10 zł) oraz w zadaniach miasta (1.553 zł),
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 305.000 zł (w tym zmiany pomiędzy poszczególnymi szkołami na kwotę 15.000 zł) z tytułu dotacji dla niepublicznych szkół ogólnokształcących w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w poszczególnych placówkach,
h) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 285.000 zł (w tym zmiany pomiędzy poszczególnymi szkołami na kwotę 15.000 zł) z tytułu dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w prywatnych szkołach zawodowych,
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 36.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, z tego kwota 24.000 zł na zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem pracowni teleinformatycznej,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni dla zawodu Technik Technologii Odzieży w Centrum Kształcenia praktycznego, z tego 8.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. zakupu zakup dziurkarki odzieżowej,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 4.724 zł oraz zmiany na kwotę 10.930 zł pomiędzy jednostkami oświatowymi z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytów,
l) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 112.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, w szczególności pełniącym funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (środki pochodzą z Funduszu Pracy),
m) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w związku ze zwiększoną liczbą osób uczestniczących w zajęciach w ww. placówce,
n) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej (środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej),
o) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85495 o kwotę 573 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytów,
p) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert, w tym m.in. na organizację międzynarodowych imprez jeździeckich organizowanych w IV kwartale 2014 roku,
q) zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- dz. 852 rozdz. 85201 i rozdz. 85295 na kwotę 33.500 zł w celu wyodrębniania środków na realizację spotkań grudniowych, organizowanych przez leszczyńskie organizacje pozarządowe, dla mieszkańców miasta Leszna,
- dz. 852 rozdz. 85201 na kwotę 168.530 zł zmiana pomiędzy źródłami finansowania zadania utrzymania całodobowej opieki nad dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zmniejszenie środków własnych z jednoczesnym zwiększeniem środków z dotacji realizowanej na mocy podpisanych porozumień),
- dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 186 zł w celu wyodrębniania środków na zakup usług remontowych w Domu Pomocy Społecznej.

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 227/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku, nr FB-I.3111.189.2014.8 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 9.401 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
b) nr 303/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2014 roku, nr FB-I.3111.214.2014.8 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2014 roku, nr FB-I.3111.218.2014.2 w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 48.221 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 roku, nr FB-I.3111.228.2014.4 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie stawki utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 5.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 20.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji „Rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego”
c) nr 314/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 7.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
d) nr 334/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku polegających na:
- zmniejszeniu planu dotacji zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 sierpnia 2014 roku, nr DLS-3101-12/14 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 770 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków związanych z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 195.000 zł w celu wyodrębniania środków na zapłatę odsetek w związku z wydanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej komunikatu w sprawie klasyfikowania niektórych wydatków związanych z wypłata zasiłków dla opiekunów (20.000 zł) oraz na opłacenie składek społecznych za podopiecznych pobierających świadczenia (175.000 zł),
- w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 20.000 zł w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 228/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 500 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
b) nr 315/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 15.128 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 17.245 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
c) nr 335/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku, nr FB-I.3111.264.2014.4 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 107.151,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 6.869 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
d) nr 353/2014 z dnia 5 września 2014 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku, nr FB-I.3111.269.2014.8 w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 12.947 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 229/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 227,47 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie pomocy dla repatriantów.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2014 rok”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 168.530 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci umieszczoną w Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł, z tego po stronie wydatków w następujący sposób:
- zwiększenie w § 4210 w poz.: „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 22.000 zł,
- zwiększenie w § 4300 w poz.: „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych” o kwotę 16.000 zł oraz w poz.: ”szkolenia osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście” o kwotę 12.000 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (w tym zmiany źródeł finansowania) oraz zakupów inwestycyjnych,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
- zmianie przeznaczenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w następujący sposób:
• zmniejszenie poz. „modernizacja budynku” o kwotę 50.000 zł,
• wprowadzenie poz.: „modernizacja pomieszczeń filii nr 5” w kwocie 33.800 zł,
• wprowadzeniu poz. „zakup pomy obiegu” w wysokości 10.000 zł,
• wprowadzeniu poz.: „zakup kotła” w wysokości 6.200 zł,
- zwiększenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej do Rydzyny w kwocie 400.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji na finansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. zmiany sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych o kwotę 8.800 zł.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
- zmniejszenia o kwotę 110.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7”.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł w poz. „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-letnich”,
- zwiększenia o kwotę 92.000 zł w poz.: ”Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2”,
- wprowadzenia poz. „Wykonanie nowych ekranów dachowych i elewacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 10” w wysokości 17.000 zł,
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł w poz.: „Budowa placu zabaw i rekreacji w dzielnicy Grzybowo”,
- zwiększenia poz.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego” o kwotę 125.371 zł.
-
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem nr 302/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 lipca 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” o kwotę 4.100 zł oraz zwiększeniu na zadaniu „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 18 i wymiana okien” o kwotę 4.100 zł,
- Zarządzeniem nr 313/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 sierpnia 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej” o kwotę 3.500 zł oraz zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej nr 1 na biura Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” o kwotę 3.500 zł,
- Zarządzeniem nr 352/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 5 września 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN na osiedlu Grzybowo” o kwotę 16.000 zł oraz zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Holenderskiej” o kwotę 16.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- wprowadzenia poz. „zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 385.000 zł,
- zmniejszenia poz.: „zakup sprzętu kuchennego” dla Przedszkoli Miejskich o kwotę 3.032 zł
- zmniejszenia poz. „zakup zmywarki” dla Domu Pomocy Społecznej o kwotę 186 zł,
- zmniejszenia poz. „zakup chłodni i patelni elektrycznej” o kwotę 2.100 zł dla Domu Seniora,
- wprowadzenia poz.: „doposażenie pracowni teleinformatycznej” w wysokości 24.000 zł w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych,
- wprowadzenie poz.: „zakup dziurkarki odzieżowej” w wysokości 8.000 zł dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegającego na zmianach w wydatkach inwestycyjnych w następujących samorządowych zakładach budżetowych:
 w Miejskim Zakładzie Komunikacji:
• wprowadzenie poz. „zakup i wdrożenie „Leszczyńskiej Karty Miejskiej” w wysokości 300.000 zł,
 w Miejskim Zakładzie Zieleni:
• zmniejszenie w poz. „zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę 900 zł,
• zwiększenie w poz. „zakup mikrociągnika z kabiną oraz niezbędnym doposażeniem” o kwotę 900 zł,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:
• zmniejszenie w poz. „zmiana sposobu ogrzewania” o kwotę 0,10 zł.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 299.999.90 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.100.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 120.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.800 zł,
 zmniejszeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.903 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytki publicznego o kwotę 100.000 zł.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 9.600 zł (dz. 801 rozdz. 80110 i rozdz. 80130) z następujących tytułów:
 odszkodowanie zasądzone przez sąd rodzinny za zniszczone szafki uczniowskie w Gimnazjum nr 1 w wysokości 1.060 zł,
 odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z tytułu zalania pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do remontu w wysokości 7.900 zł,
 odsetki bankowe (kwota 200 zł).

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia:
- w Miejskim Zakładzie Komunikacji, poprzez zwiększenie o kwotę 300.000 zł w poz. ”Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty”, „Koszty inwestycyjne”,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zmniejszenie o kwotę 0,10 zł w poz. ”Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty”, „Koszty inwestycyjne”.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu w poz.: § 4300 - „przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – Plan gospodarki niskoemisyjnej” o kwotę 60.000 zł,
- wprowadzeniu poz.: § 4309 - „przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna” w wysokości 5.000 zł,
- zmniejszeniu w poz. § 6210 – „realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej – dotacja dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Zakładu o kwotę 0,10 zł,
- zmniejszenie w poz. § 6230 – „realizowanie zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych” w wysokości 8.800 zł.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg zmian dokonanych Uchwałą nr XXXVII/526/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku polegającej na zwiększeniu o kwotę 220.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych i zastosowanie kolektorów słonecznych na terenie miasta Leszna”.

19. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu w poz. „Realizacja systemu gospodarki odpadami i sadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego o kwotę 125.371 zł,
- wprowadzeniu projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna” w wysokości 5.000 zł. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w latach 2014-2015, z tego:
• w 2014 roku kwota 5.000 zł środki własne,
• w 2015 roku kwota 21.255 zł środki własne i 47.545 zł środki Funduszu Spójności.

20. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu rozchodów o kwotę 5.060.000 zł, z tego:
- 5.000.000 zł w związku z planowanym wcześniejszym wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 60.000 zł na udzielenie pożyczki zwrotnej na realizację drugiego etapu projektu polegającego na zaprojektowaniu infrastruktury sieciowej pracowni i jej adaptacji w infrastrukturze informatycznej Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Pożyczka będzie udzielona dla Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie, który to otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa zawarta przez Klaster z Województwem Wielkopolskim o udzielenie Vouchera w ramach konkursu „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” nr DRG-264/2014 z dnia 30.06.2014 r.”


Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.