Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r na Stanowisko Kierownika gospodarczego w Bursie Mi?dzyszkolnej nr 1 w Lesznie wa??ne do dnia 10 pa??dziernik 2014r

Nab??r na Stanowisko Kierownika gospodarczego w Bursie Mi?dzyszkolnej nr 1 w Lesznie wa??ne do dnia 10 pa??dziernik 2014r


Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie
ul. Poniatowskiego 11; 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko Kierownika gospodarczego.

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) nieposzlakowana opinia
e) wykształcenie wyższe
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach
g) znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i przepisów samorządowych

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem i pracy w zespole oraz korzystania z przepisów
b) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
3.1/ kierowanie zespołem podległych pracowników administracji i obsługi na stanowiskach:
portierów dozorców, sprzątaczek, konserwatorów, kierowcy i ref. ds. administracyjnych.
Stwarzanie warunków dobrej organizacji pracy i współdziałania zespołu.
3.2/ określanie zadań, odpowiedzialności i kompetencji podległych pracowników w formie wnioskowanych do dyrekcji zakresów obowiązków; take stwarzanie pracownikom warunków organizacyjnych do wykonywania zadań i bezpieczeństwa /bhp i ppoż./
3.3/ zapewnienie – we współdziałaniu z zespołem podległych pracowników – wykonania
zadań:
a/ realizacja zakupów wyposażenia materialnego placówki zgodnie z otrzymanymi
dyspozycjami,
b/ zabezpieczenie wyposażenia placówki, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, właściwą  ewidencja mienia /przyjecie mienia już istniejącego oraz nowego i przejmowanego, oznakowanie, konserwacja, nadzór nad eksploatacja, itp./
c/ zabezpieczenie mienia bursy przed: zniszczeniem i dewastacja, kradzieżami, niewłaściwą eksploatacja,
d/ nadzór nad wyposażeniem przeciwpożarowym i do zapewnienia bhp, urządzeniami odgromowymi, wyjściami ewakuacyjnymi i kluczami do nich – zapewnienie sprawności systemu bezpieczeństwa,
e/ prowadzenie spraw związanych z administracja budynków oraz gospodarka
nieruchomościami wchodzącymi w skład placówki /prowadzenie ksiąg obiektów,
przeglądy budynków i instalacji, przygotowywanie, nadzorowanie i rozliczanie remontów,
f/ zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków, instalacji, urządzeń
terenowych,
g/ nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem i zużyciem: energii elektrycznej, energii
cieplnej, wody, gazu. materiałów eksploatacyjnych, oraz wnioskowanie w celu poprawy
stanu w ww. zakresie lub usunięcia nieprawidłowości,
h/ ewidencja pobieranego przez pracowników bursy sprzętu, materiałów, narzędzi oraz ubrań ochronnych, roboczych i obuwia, nadzór i kontrola prawidłowości zużycia oraz wykorzystania;
i/ współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi bursy i kadra pedagogiczna w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania placówki, właściwego oraz terminowego przepływu informacji; w szczególności: dostarczanie niezbędnych danych, udzielanie wyjaśnień, sprawne reagowanie na zgłaszane usterki, wnioskowanie w celu usprawnienia przepływu informacji i poprawy organizacji pracy, itp.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – jednostki organizacyjne w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: www.bip.leszno.pl;)
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie, ul. Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
c) wymiar czasu pracy: pełen etat
d) termin rozpoczęcia pracy: listopad 2014


Wymagane dokumenty należy składać w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie, ul Poniatowskiego 11 64-100 Leszno lub pocztą na adres Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Poniatowskiego 11 z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko kierownika gospodarczego, w terminie do dnia 10 października 20134r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie wynosił 10%. Aplikacje, które wpłyną do Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ma??gorzata Zachacz
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2014-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.