Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Przebudowa budynku gara??owo ?? biurowego na archiwum zak??adowe?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Przebudowa budynku gara??owo ?? biurowego na archiwum zak??adowe?.

Data publikacji: 24.09.2014r
Termin sk??adania ofert: ------

OR – A.271.02.2014                               Leszno, dnia 24 września 2014 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku garażowo – biurowego na archiwum zakładowe”.
 
1. Zamawiający – Miasto Leszno powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –     Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
Ryszard Chmielewski
     ul. Borowikowa 12, 64 – 100 Leszno
    Cena ofertowa: 264.619,36 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
         
Oferta Nr 2 – Zakład Budowlany Michalak Sp. z o.o. 
                        ul. Złotnicza 12, 64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 296.739,22 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 – Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak
ul. Osiedle 700 – lecia 20 Krzycko Wielkie, 64 – 117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 235.092,21 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „FILAR” 
                       Zbigniew Górniak
ul. Irlandzka 69, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 279.108,66 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDWAL” Stefan Walczewski
ul. Kraszewskiego 8, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 217.321,20 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 6 – Dudkowiak Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Stanisław Dudkowiak, Ewa Dudkowiak Sp. j. 
            ul. Borowikowa 14, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 217.268,36 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Zamawiający w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 1 SIWZ wymagał, aby Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) przedłożył wypełnione kosztorysy ofertowe w tym m.in. kosztorys ofertowy na rolety zewnętrzne.
Wyżej wymieniony kosztorys ofertowy nie został przez Wykonawcę załączony do złożonej oferty.
Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający w przedmiarze „Przebudowa budynku garażowo – biurowego na archiwum zakładowe” (branża elektryczna – instalacja uziemiająca, odgromowa KNNR 5 0101 – 06) wymagał, aby Wykonawca dokonał wyceny rur windurowych o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował rurę windurową gładką do fi 22 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu niż beton.
Zamawiający w przedmiarze „Przebudowa budynku garażowo – biurowego na archiwum zakładowe – wentylacja mechaniczna” (KNNR 217-01-46-01-11) wymagał aby Wykonawca wycenił wyrzutnie ścienną prostokątną typ A 250x500 (1 szt.), natomiast Wykonawca zaproponował w swojej ofercie wyrzutnie ścienną prostokątna typ A 250x400 (1 szt.).
 
Oferta Nr 7 – Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM – BUD” Tomasz Hryniszak
ul. Obrońców Lwowa 4, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 221.596,98 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w/w Wykonawca został wykluczony, a jego oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy została odrzucona. Powodem wykluczenia było nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wymagał, aby każdy Wykonawca wniósł wadium w wysokości 6 000 zł. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do godziny 10:00. Wykonawca do oferty przedłożył dowód (polecenie przelewu) potwierdzający wpłatę wadium na konto Zamawiającego w formie pieniądza, które zaksięgowane zostało na rachunku Urzędu Miasta Leszna o godzinie 10:59, a więc po upływie terminu do jego wniesienia.
 
Oferta Nr 8 – Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik 
                       ul. Lniana 4, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 236.568,98 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.  W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDWAL” Stefan Walczewski ul. Kraszewskiego 8, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.