Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » G?OSOWANIE PRZEZ PE?NOMOCNIKA

G?OSOWANIE PRZEZ PE?NOMOCNIKA


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 LAT oraz wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy, którzy spełniają powyższe wymagania, ale przebywają w:

 • zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itd.), zstępny (syn, córka, wnuk itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Prezydenta Miasta Leszna najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do16 października 2015 roku. (wzór wniosku do pobrania na dole strony).

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli w dniu głosowania wyborca nie będzie miał ukończonych 75 lat,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; (wzór zgody do pobrania na dole strony)

  Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Leszna.

  Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku.

  Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

  Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

  Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
  • wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Leszna pełnomocnika;
  • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
  • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Miasta Leszna

  Wydział Spraw Obywatelskich

  ul. Wałowa 5 pok. 4

  Tel. 65-529-81-71

  Pon. 7.30 do 16.00

  Wt.-pt 7.30 do 14.30

  Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);
   • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2015 poz.1017).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Sztor
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2014-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.