Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2015 » Wybory parlamentarne 2015 » REJESTR WYBORC??W

REJESTR WYBORC??W


REJESTR WYBORCÓW

Stały rejestr wyborców miasta Leszna obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie Leszna, którym przysługuje prawo wybierania.

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Leszna i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, którzy dopiszą się do rejestru na własny wniosek.

Wpis do rejestru wyborców w części A następuje:

1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Leszna,

2. na wniosek wyborcy złożony do Prezydenta Miasta Leszna – w przypadku osób stale zamieszkałych na obszarze miasta Leszna bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkałych na obszarze Leszna pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkałych przebywających stale na obszarze Leszna.

Wniosek o dopisanie do Rejestru Wyborców można składać cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.  (wzór wniosku do pobrania na dole strony)

Do wniosku dołącza się:

1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na obszarze Leszna.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy. (wniosek do pobrania na dole strony)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Leszna

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5 pok. 4

64-100 Leszno

tel. 65-529-81-71

pon. 7.30-16.00

wt. - pt. 7.30-14.30

Termin załatwienia sprawy: 

Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców zostaje wydana w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego.

Prezydent Leszna – przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców – jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze Leszna.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona         z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Informacja dodatkowa:

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności, oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Miasta Leszna może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory parlamentarne 2015
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Justyna D?bska
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2014-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.