Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/274/2004

Uchwa??a nr XXV/274/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/274
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

UCHWAŁA Nr XXV/274/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w mieszkaniach chronionych dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

 

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.   Mieszkanie chronione przeznacza się dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

2.   Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.

3.   Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się osobie lub rodzinie, która znajduje się w stanie bezdomności, oraz osobie lub rodzinie zagrożonej takim stanem.

 

§ 2

1.   Mieszkanie chronione przeznacza się dla osób i rodzin z terenu Miasta Leszna, spełniających warunki określone w § 1.

2.   Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie powinien być dłuższy niż 1 rok, z  możliwością jego przedłużenia, o ile przedłużenie pobytu w mieszkaniu jest niezbędne do uzyskania usamodzielnienia.

 

§ 3

1.   Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym.

2.   Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę lub rodzinę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

3.   Współprzebywanie w mieszkaniu chronionym wszystkich osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu opiera się na poszanowaniu godności innych osób, poszanowaniu cudzej własności, respektowaniu innych osób do realizacji własnych potrzeb i zainteresowań, wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.

4.   Warunkiem uzyskania pomocy w formie miejsca w mieszkaniu chronionym jest zobowiązanie się osoby lub rodziny usamodzielnianej do realizacji kontraktu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z pracownikiem socjalnym i zatwierdzonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

 

 

§ 4

 

1.   Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do liczby osób przebywających wspólnie w tym mieszkaniu oraz do kosztu przyznanej indywidualnie świadczonej usługi w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

2.   Osoby, których dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą 100% kosztów o których mowa w ust. 1.

3.   Osoby, których dochód przekracza 100 % kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie przekracza 200% tego kryterium, ponoszą 50% kosztów o których mowa w ust. 1.

4.   Nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5.   Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych opłat na konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.

 

§ 5

Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:

1)   korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub samodzielnego pokoju (pokoi) oraz jego wyposażenia,

2)   korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych,

3)   pomocy pracownika socjalnego i specjalistów w realizacji kontraktu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności i usamodzielnienia, pomocy pracownika socjalnego w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych,

4)   pomoc odpowiednich specjalistów w realizacji programów terapeutycznych i usamodzielniających,

5)   pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkań chronionych określają:

·        Regulamin organizacyjny mieszkania chronionego,

·        Regulamin mieszkania chronionego dla rodzin i osób zagrożonych bezdomnością,

zatwierdzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 8

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                   Wojciech Rajewski


 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/274/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w mieszkaniach chronionych dla osób i rodzin zagrożonych bezdomnością.

 

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny.

 

Na mocy art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy uchwałą ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt m.in. w mieszkaniach chronionych.

 

Mieszkaniec lub rodzina, której dochód przekracza kryterium dochodowe przewidziane w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, zobowiązany jest partycypować w kosztach czynszu najmu oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem mieszkania chronionego tj. energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości, itp.

 

Zwolniony z odpłatności jest mieszkaniec (rodzina), których dochód nie przekracza kryterium ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby (rodziny), których dochód zawiera się w przedziale powyżej 100% do 200 % ww. kryterium zwolnione są z połowy odpłatności. Osoby o dochodach przekraczających 200% kryterium zobowiązane są do pełnej odpłatności

 

 

Stąd konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

 

Opracowano:                                                          

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.