Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/253/2004

Uchwa??a nr XXIV/253/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/253
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

UCHWAŁA  Nr XXIV/253/2004

RADY MIEJSKIEJ LESZNA   z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza.

 

                             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza nr 31, oznaczonej działką

                                nr 48/2 ark. mapy 8 o pow. 0,10.49 ha

stanowiącej własność Miasta Leszna w użytkowaniu wieczystym Muzeum Okręgowego w Lesznie, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 25355

-         na cele związane z ugodowym załatwieniem sprawy roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu co do przedmiotowej nieruchomości .

W razie niewykorzystania nieruchomości na wyżej wskazany cel darowizna podlega odwołaniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

        

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXIV/253/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Narutowicza .

       

          Nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Narutowicza nr 31, oznaczona

w ewidencji gruntów działką nr 48/2 ark. mapy 8 o pow. 0,10.49 ha , dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą KW Nr 25355 jest własnością Miasta Leszna w  użytkowaniu wieczystym Muzeum Okręgowego w Lesznie .

Na przedmiotowej działce gruntu usytuowany jest budynek dawnej synagogi, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Lesznie.

          Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie przez Miasto Leszno prawa własności nieruchomości gruntowej przy

ul. Narutowicza 31 na cele związane z ugodowym załatwieniem sprawy roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu co do przedmiotowej nieruchomości.

Muzeum Okręgowe w Lesznie jest samorządową instytucją kultury Województwa Wielkopolskiego, którego prowadzenie należy do zadań własnych tej jednostki samorządu.

Z uwagi na fakt posiadania przez użytkownika wieczystego gruntu prawa własności budynku dawnej synagogi, za uzasadnione uważam przeniesienie prawa własności gruntu w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cel związany z załatwieniem sprawy roszczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

        Przeniesienie prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny znajduje uzasadnienie prawne w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), w myśl którego darowizna nieruchomości między jednostkami samorządu terytorialnego może być dokonana za zgodą rady . W takim przypadku nie obowiązuje wymóg dokonania darowizny na cel publiczny, lecz konieczne jest wskazanie w umowie celu tej darowizny. W razie, gdy nieruchomość nie zostanie wykorzystana na wskazany w umowie cel, wówczas darowizna podlega odwołaniu.

Wobec powyższego wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.