Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/451/2006

Uchwa??a nr XXXVII/451/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/451
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVII/451/2006

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” i „g” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 3.920.275,- zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na lata 2007 - 2011 na realizację Grupy Projektów
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”,

z tego:

 

1. na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie celem zrealizowania zadania: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” do kwoty 1.764.675,- zł, w tym:

            w roku 2007 - do kwoty    667.425,- zł

            w roku 2008 - do kwoty    912.450,- zł

            w roku 2009 - do kwoty      80.850,- zł

            w roku 2010 - do kwoty      55.275,- zł

            w roku 2011 - do kwoty      48.675,- zł

 

2. na udział własny w zadaniu „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” do kwoty 2.155.600,- zł, w tym:

            w roku 2007 - do kwoty     328.200,- zł

            w roku 2008 - do kwoty     514.000,- zł

            w roku 2009 - do kwoty  1.229.900,- zł

            w roku 2010 - do kwoty       45.800,- zł

w roku 2011 - do kwoty       37.700,- zł

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 1.857.075,- zł na zabezpieczenie roszczeń Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie z tytułu niewykonania przez Miasto Leszno zobowiązania finansowego , o którym mowa w § 1 ust.1 oraz zobowiązanie finansowe ujęte w budżecie na 2006 na to zadanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

       

          Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/451/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy wspólników spółki MZO, a także na podstawie porozumienia komunalnego, które podpisało 15 gmin.

 

Kwoty określone w uchwale obejmują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
które miasto Leszno musi zapewnić w poszczególnych latach w swoich budżetach.

Środki, które muszą być zabezpieczone wynoszą:

  1. Projekt 1 – ogółem  1.762.595,61 zł
  2. Projekt 2 - ogółem   2.155.381,60 zł

Razem           3.917.977,21 zł

 

W uchwale przyjęto w poszczególnych latach w projekcie 1 kwoty zaokrąglone  wysokości wniesienia pełnych udziałów w Spółce, stąd kwota przyjęta w uchwale wynosi 3.920.275,- zł.

 

Wszystkie gminy realizujące projekt podejmują uchwały upoważniające organ wykonawczy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego roszczenia MZO Sp. z o.o. Przyjęta forma zobowiązania daje gwarancje, że żaden z samorządów nie wycofa się z realizacji projektu.

 

 

Opracował:                                                                                     

MZO Sp. z o.o.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.