Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/358/2005

Uchwa??a nr XXXI/358/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/358
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA  NR XXXI/358/2005

Rady  Miejskiej  Leszna

z  dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w  sprawie :  zaopiniowania  projektu  planu  aglomeracji  Leszno

 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (jednolity  tekst  Dz. U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami),  art.  43  ust. 2a  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001  roku  Prawo  wodne  (Dz. U.  z  2001  r.  Nr  115,  poz.  1229  ze  zmianami)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Środowiska z  dnia  22  grudnia  2004  roku  w  sprawie  sposobu  wyznaczania  obszaru  i  granic  aglomeracji  (Dz. U.  z  2004  r.  Nr 283,  poz.  2841)  Rada  Miejska  Leszna  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

 

Przedłożony  przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  projekt  planu  aglomeracji  Leszno  obejmujący  tereny  Miasta  Leszna  oraz  gmin:  Lipno, Święciechowa,  Śmigiel,  Góra  i  Niechlów  -  objęte  systemem  kanalizacji  zbiorczej  zakończonej  oczyszczalnią  ścieków  w  miejscowości  Henrykowo  o  równoważnej  liczbie  mieszkańców  144 000  -  opiniuje  się  pozytywnie.

 

§ 2

 

Integralną  częścią  projektu  planu  aglomeracji  Leszno  jest  załącznik  graficzny  do  niniejszej  uchwały  w  skali  1 : 25 000,  który  zawiera  wykaz  miejscowości  wchodzących  w  skład  aglomeracji  Leszno.

 

§ 3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                  Rady  Miejskiej  Leszna

 

                                                                                                     Wojciech  Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do  uchwały  nr XXXI/358/2005  Rady  Miejskiej  Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w  sprawie  zaopiniowania  projektu  planu  aglomeracji  Leszno

 

 

            Zgodnie  z  ustawą  Prawo  wodne  aglomeracja  oznacza  teren,  na  którym  zaludnienie  lub  działalność  gospodarcza    wystarczająco  skoncentrowane,  aby  ścieki  komunalne  były  zbierane  i  przekazywane  do  wspólnej  oczyszczalni  ścieków  komunalnych.  Każda  aglomeracja  o  równoważnej  liczbie  mieszkańców  powyżej  2000  winna  być  wyposażona  w  system  kanalizacji  zbiorczej  dla  ścieków  komunalnych  zakończonej  oczyszczalnią  ścieków  zgodnie  z  ustaleniami  wynikającymi  z  Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych.

 

            Pierwsza  edycja  Krajowego Programu  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  dokumentu  określającego  plan  inwestycyjny  w  dziedzinie  gospodarki  wodno – ściekowej,  została  zatwierdzona  przez  Rząd  RP  16  grudnia  2003  roku.  W  Programie  tym  nie  ujęto  aglomeracji  Leszno.    

 

            Dnia  25  marca  2004  roku  Rada  Miejska  Leszna  wystosowała  APEL  do  Rady  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej  o  ujęcie  aglomeracji  leszczyńskiej  w  Krajowym  Programie  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  motywując  to  faktem  nieukończenia  realizacji  całego  systemu  oczyszczania  ścieków  dla  Miasta  Leszna  i  gmin  ościennych  oraz  koniecznością  rozbudowy  sieci  kanalizacyjnych.

 

            Weryfikację  Krajowego  Programu  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  rozpoczęto  od  ponownego  wyznaczenia  aglomeracji  dla  każdego  województwa  oddzielnie. Wojewoda  Wielkopolski  po  wcześniejszych  spotkaniach 
i  konsultacjach  z  gminami  zweryfikował  projekt  planu  aglomeracji  Leszno,  który  zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami  przedkłada  do  zaopiniowania  Radzie  Miejskiej  Leszna. 

Ostatecznego  wyznaczenia  aglomeracji  dokona  Wojewoda  Wielkopolski 
w  drodze  aktu  prawa  miejscowego,  po  zasięgnięciu  opinii  wszystkich  gmin  wchodzących  w  skład  aglomeracji  oraz  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego.

 

            W  związku  z  powyższym  Prezydent  Miasta  Leszna  wnioskuje  do  Rady  Miejskiej  Leszna  o  podjęcie  niniejszej  uchwały.

 

 

 

 

Opracował :                                                                                                 

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej

i  Ochrony  Środowiska


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.