Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/347/2005

Uchwa??a nr XXXI/347/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/347
Numer sesji: 31
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXI/347/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2005.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) oraz art. 41 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę 1.052.130,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 1.418,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.   Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę 3.552.130,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 180.520,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

-       poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 2.500.000,- zł

-       poz. „Inwestycje wieloletnie” zwiększa się kwotę 2.500.000 zł,

-       poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

4.        Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”, w następujący sposób:

-       W poz. I.1 „Trasa W-Z”

§           zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 2.500.000 zł

§           zmniejszenie środków z  IV emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.500.000 zł

-       w poz. II.1 „Modernizacja dróg i ulic”

§         zwiększenie środków z IV emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.500.000 zł.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

5.        Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna” poprzez zmianę numeracji i klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

 

jest:

I. dz. 900 rozdz. 90095

5. „Budowa oświetlenia ulicznego”

winno być

I. dz. 900 rozdz. 90015

1. „Budowa oświetlenia ulicznego”

Jednocześnie pkt I staje się pkt. II. 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2 dołącza się do niniejszej uchwały.

6.        Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2005” w następujący sposób:

* Dział 754 rozdz. 75411

  dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

- samochód SD-37 – samochód – drabina zwiększa się o kwotę 200.000 zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

7.        Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2005”, w poz. II „Dotacje na zakupy inwestycyjne”, w dz. 600 rozdz. 60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegające na:

a) w poz. „bus VW T5 Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych - 1 szt.” –  

§         zmniejszenie o kwotę 13.262 zł,

b) wprowadzenie pozycji „dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dostawczego”   - kwota 13.262 zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

8.        Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”  w następujący sposób:

a)     W poz. „Przychody budżetu” poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – IV emisja obligacji komunalnych na zadania:

-       Trasa W-Z zmiesza się o kwotę 2.500.000 zł

-       modernizacja dróg i ulic gminnych zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł

b)     w poz. ”Przychody budżetu”, poz. ”Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 3.400.000,- zł

c)      w poz. „Rozchody budżetu”, poz. „spłata kredytów otrzymanych na zadania

-       PKO BP SA – kr. komerc. na wynagrodzenia w oświacie

§         Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,

-       BOŚ – kr. komerc. na wynagrodz. w oświacie i dodat. mieszk.

§         Zwiększa się o kwotę 2.400.000 zł”.

Nowe brzmienie Załącznika Nr 15 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

  1. § 1 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 170.950.783,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości 110.021.418,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości   60.929.365,- zł.”

 

 

  1. § 1 ust. 2 pkt 7 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 548.566,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

  1. § 2 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 169.350.783,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 105.678.418,- zł,

2) wydatki powiatu w wysokości   63.672.365,- zł.”

 

  1. § 2 ust.2 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 151.783.081,- zł, w tym:

b)     kwotę 13.969.538,- zł z przeznaczeniem na dotacje, (…)

2)     wydatki majątkowe w kwocie 17.567.702,-zł, jak w załączniku Nr 8.”

 

  1. § 2 ust. 3 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na: (…)

„3) dotacje celowe w kwocie 1.754.392,- zł, w tym: (…)

a)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.000,- zł

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.431.055,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 320.337,- zł”

d)     dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 444.232,- zł”

 

  1. § 4 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje brzmienie:

 

„1.Rozchody budżetu ustala się w kwocie 11.900.000,- zł, w tym:

     1) spłata kredytów w kwocie 7.000.000,- zł (…)”

 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 10.300.000,- zł, w tym: (…)

     2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Leszna, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.400.000,- zł”

 

  1. § 8 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie 522.964,- zł (…)

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXI/  /2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2005.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

 

1.      Prezydent proponuje Wysokiej Radzie włączenie w przychodach budżetu tzw. „wolne środki z lat ubiegłych” w wysokości 3.400.000 zł z przeznaczeniem ich na rozchody budżetu - spłatę rat kredytów przypadających na lata następne.

 

2.      dochody  - zadania powiatu – zwiększenie o  kwotę 1.052.130 zł i zmiany
na kwotę 1.418 zł

a)     zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł pochodzących 
z większych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej - za rejestrację pojazdów i wydawania praw jazdy,

b)     zwiększenie dochodów o kwotę 52.130 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-352/05 z dnia 29 lipca 2005 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków interwencji kryzysowej,

c)      zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z błędnie zakwalifikowanymi dochodami pochodzącymi z likwidowanego środka specjalnego.

 

3.      wydatki  - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 2.413.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 87.000 zł

a)     w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Modernizacji dróg i ulic gminnych” o kwotę 2.500.000 zł. Środki pochodzą z zadania „Trasa W-Z” – IV emisja obligacji komunalnych i przeznaczone są na modernizację ulic: Podkowińskiego, Góreckiego i Jeziorkowskiej, 

b)     w dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszenie planu wydatków remontowych w szkołach podstawowych o kwotę 87.000 zł i zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych – przesunięcie kwoty z zadań Miasta do zadań powiatu,

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 1.139.130 zł i zmiany na kwotę 93.520,- zł

a)     w dz. 600 rozdz. 60015 zwiększenie środków własnych miasta na zadanie inwestycyjne „Trasa W-Z” o kwotę 2.500.000 zł w związku z otrzymaniem subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem z dnia 17 czerwca 2005 roku,

b)      w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększenie o kwotę 400.000 z przeznaczeniem na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji,

c)      w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

d)     w dz. 758 rozdz. 75818 włączeniu środków w wysokości 400.00 zł do rezerwy ogólnej pochodzących z większych wpływów z tytułu odpłatności za rejestrację pojazdów oraz wydawania praw jazdy,

 

e)     w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększenie o kwotę 87.000 zł na adaptacje pomieszczeń na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych.

f)        w dz. 852 rozdz. 85201 i 85204 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na przeniesieniu środków w wysokości 90.320 zł z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do planu Urzędu Miasta. Środki przeznaczone są na dotacje dla innych powiatów za dzieci z terenu Miasta Leszna umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych tych powiatów,

g)     w dz. 852 rozdz. 85220 zwiększenie o kwotę 52.130,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 32.130 zł oraz Stowarzyszenia „MONAR” w wysokości 20.000 zł. Dodatkowa dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeznaczona jest dla tych organizacji na podstawie złożonych i zatwierdzonych przez nie programów,

h)      w dz. 852 rozdz. 85295 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Zmiany mają charakter porządkujący w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert  złożonych przez te organizacje.  

 

6.      Załącznik nr    8 „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 3 uchwały).

 

7.      Załącznik nr    8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 4 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 a i 4a) uzasadnienia.

 

8.      Załącznik nr    8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 5 uchwały) w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającym błąd w uchwale Nr XXX/321/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2005, polegający na wykazaniu w załączniku nr 8/2 wydatków w kwocie 13.428 zł związanych z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” w rozdz. 90095, zamiast w rozdz. 90015.

 

9.      Załącznik nr 8/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2005”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały).

Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu SD 37 – samochód drabina.

 

10. Załącznik nr 8/4 – „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2005”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały). Miejski Zakład Komunikacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na dokonanie zmian wydatków na zakupy inwestycyjne pomiędzy zadaniami w związku z niższą niż planowano kwotą na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 13.262 zł.

 

11. Załącznik nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8).

 

12. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2005” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

-       Nr 222/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zmiany polegały na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – w wysokości 100 zł w wyniku błędnego zakwalifikowania wydatków dotyczących badań okresowych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także w wysokości 3.500 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup energii – koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

-       Nr 283/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku. Zmiany polegały na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 81.350 zł. Zgodnie ze zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi świadczeń wynoszą 3% otrzymanej dotacji na realizację zadania. W planie budżetu na świadczenia rodzinne koszty obsługi w wysokości 2% wynoszą 167.650 zł, natomiast winno być 3% czyli 249.000 zł. Różnicę w wysokości 81.350 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki.

b)     Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2005” po zmianach dokonanych w załączniku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

-       Nr 223/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zmiany polegały na zmniejszeniu dotacji w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 715 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

-       Nr 284/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku. Zmiany polegały na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 13.785 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów delegacji służbowych funkcjonariusza powołanego do kadry kraju drużyn pożarniczych oraz w celu wyodrębnienia środków na nieplanowaną odprawę emerytalną.

c)      Załącznika nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2005” po zmianach dokonanych w załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 224/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zmiany polegały na włączeniu środków (drugiej transzy) pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 51.900 zł zgodnie z umową nr Z/2.30/II/2.2.1/11/04/U/19/04 z dnia 29 listopada 2004 roku o dofinansowanie Projektu „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu kształcenia”.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.