Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/359/2005

Uchwa??a nr XXXI/359/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/359
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXXI/359/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

           z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, zwanej dalej zmianą studium.

 

§2

 

Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna (kopia mapy przeskalowanej z oryginału w skali 1:5000), będącej załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

                                                                                                         

                                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY Nr XXXI/359/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

 

 

Na terenie objętym niniejszą uchwałą obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzone uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000r. W studium tereny objęte niniejszą uchwałą przeznaczone są pod obsługę produkcyjno – usługowo – techniczną przeznaczoną na lokowanie obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, handlu hurtowego i innych obiektów handlowych (przede wszystkim terenochłonnych), terminali, obiektów technicznej obsługi miasta, uciążliwego rzemiosła z wykluczeniem lokalizacji obiektów mieszkalnych (z wyjątkiem służących bezpośrednio obsłudze obiektów dopuszczonych w strefie) oraz innych obiektów chronionych (edukacji, zdrowia, opieki społecznej). Przedmiotowy teren został w części przeznaczony pod rekultywację na cele urbanizacji jako teren nieczynnych poletek irygacyjnych.

Na terenie objętym niniejszą uchwałą zostały wykonane badania biochemiczne i geotechniczne gruntów, które dopuszczają do zurbanizowania terenu z przeznaczeniem na wyżej wymienione funkcje.

Zmiana studium w zakresie niniejszej uchwały nie naruszy zasad określonych w opracowaniu ekofizjograficznym w zakresie przydatności terenu dla rozwoju funkcji użytkowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.