Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLI/550/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XX/320/2012 z dnia 20 wrze??nia 2012r. w sprawie podzia??u Miasta Leszna na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer??w oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu.

UCHWA?A NR XLI/550/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XX/320/2012 z dnia 20 wrze??nia 2012r. w sprawie podzia??u Miasta Leszna na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer??w oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu.

Numer uchwa??y: 550
Numer sesji: 41
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLI/550/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 07 sierpnia 2014 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Leszna, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1.

1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna w następującej ilości:
Okręg wyborczy nr 1 – 6 radnych
Okręg wyborczy nr 2 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 3 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 4 – 7 radnych

2. Do okręgu wyborczego nr 4 dopisuje się ul. Czesława Miłosza.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 i 2 załącznik do Uchwały Nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§2.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U z a s a d n i e n i e


do Uchwały Nr XLI/550/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 421 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) przedstawiam uchwałę o zmianie liczby radnych wybieranych w istniejących na terenie miasta Leszna okręgach wyborczych. Propozycja ta wynika ze zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących w okręgach wyborczych, która to zmiana ma wpływ na liczbę radnych wybieranych w tych okręgach.
Zgodnie z art. 418 §2 Kodeksu wyborczego w mieście na prawach powiatu tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 10 radnych. Podział na okręgi ustala, na wniosek prezydenta miasta, rada według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę wybieranych radnych. W przypadku Leszna wynosi ona 2.709 (62307 : 23).
Miasto Leszno uchwałą nr XX/320/2012 zostało podzielone na 4 stałe okręgi wyborcze. Dzieląc liczbę mieszkańców w poszczególnych okręgach przez jednolitą normę przedstawicielstwa otrzymuje się liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:
Okręg wyborczy nr 1 17 049 : 2.709 = 6,29
Okręg wyborczy nr 2 13 090 : 2.709 = 4,83
Okręg wyborczy nr 3 14 622 : 2.709 = 5,40
Okręg wyborczy nr 4 17 546 : 2.709 = 6,48

Zgodnie z art. 419 § 2 cytowanej wyżej ustawy ułamki liczb mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½ , jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. Dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
W związku z powyższym proponuję ustalenie następującej liczby mandatów:
Okręg wyborczy nr 1 – 6 radnych
Okręg wyborczy nr 2 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 3 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 4 – 7 radnychOpracował:

Maciej Dziamski
Sekretarz Miasta Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.