Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/346/2005

Uchwa??a nr XXXI/346/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/346
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXI/346/2005

 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zmianami), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

 § 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 660 (sześćsetsześćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 6.600.000,00 PLN (sześć milionów sześćset tysięcy złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2005 r. w 2 (dwóch) seriach:

a)     obligacje 8-letnie na kwotę 3.600.000,00 PLN,

b)     obligacje 8-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

 

 

§ 2

 

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z:

a) budową i modernizacją dróg i ulic w mieście Lesznie,

b) budową budynku mieszkalnego w mieście Lesznie.

 

§ 3

 

1.      Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie większej niż 300 (trzysta) osób.

2.      Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta Leszna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3.      Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

 

§ 4

 

1.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż 1,5 p.p. dla obligacji
8-letnich.

2.      Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

 

§ 5

 

1.      Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2005 r.

2.      Sprzedaż obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

§ 6

 

1.      Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2.      Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.

3.      Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4.      Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.

 

§ 7

 

1.      Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2.      Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/346/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Lesznie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Miasta Leszna. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie budowy i modernizacji dróg i ulic w mieście oraz budową budynku mieszkalnego w mieście.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne, które stają się coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym, w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 6.600.000 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu na podstawie

materiałów sporządzonych

przez Inwest Consulting S.A.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.