Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/351/2005

Uchwa??a nr XXXI/351/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/351
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWAŁA  NR XXXI/351/2005

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 sierpnia 2005 roku

                                                                                                                                                                                                                                                      

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

 

            Na podstawie art. 12 pkt.10a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

                                                                      § 1

 

Zatwierdza się Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych stanowiący załącznik do uchwały.

 

                                                                       § 2

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przewidzianych w ramach Działania 2.2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

                                                                       § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                       

 Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                       Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY   Nr XXXI/351/2005

RADY MIEJSKIEJ  LESZNA z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym

 

         W roku szkolnym 2005/2006 istnieje możliwość kontynuacji programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Program realizowany będzie w ramach Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

        O stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na obszarach wiejskich, w miastach do 5000 mieszkańców, w miastach do 20000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych, uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.

        Projekty dotyczące programów stypendialnych w ramach działania 2.2.Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przygotowują organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Na projektodawcy spoczywa obowiązek przygotowanie Regulaminu określającego reguły przyznawania świadczeń i umożliwiającego uczniom zapoznanie się z zasadami udzielania wsparcia.

       Uchwalenie regulaminu jest jednym z etapów prac nad realizacją projektu stypendialnego. Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXX/336/2005 z dnia 30.06.2005 zatwierdziła projekt opracowany w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans Edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn.: ”Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu wykształcenia”

       Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nadają kompetencje Radzie Miejskiej do uchwalenia zasad udzielania stypendiów.

 

 

                                                                              

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.