Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane » Prezydent Miasta Leszna og??asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie, ul.Wiejska, Siewna, Rzepakowa (obr?b Strzy??ewice)- pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn? z us??ugami.

Prezydent Miasta Leszna og??asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie, ul.Wiejska, Siewna, Rzepakowa (obr?b Strzy??ewice)- pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn? z us??ugami.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Wiejska, Siewna, Rzepakowa (obręb Strzyżewice).

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane porośnięte trawą, dodatkowo dz. nr 4/5, 6/3 częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Na dz. nr 6/3 znajdują się resztki fundamentów i gruzy. Przez dz. nr 4/5 działkę przebiega droga (ul.Żniwna), obecnie wytyczono nowy przebieg tej drogi. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych).

3. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości na arkuszu mapy nr 146, stanowią działki ewidencyjne numer:

1) dz.nr 4/5, pow. 1 250 m2  KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 16MN/U, ul.Wiejska, Cena wywoławcza netto: 169 200,00 zł,  wadium: 33 000,00 zł, 
2)
dz.nr 6/7, pow. 1 985 m2  KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 32MN/U, ul.Wiejska, Cena wywoławcza netto: 241 300,00 zł,  wadium: 48 000,00 zł, 
3) dz.nr 6/3, pow. 1 125 m2  KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 32MN/U, ul.Wiejska, Cena wywoławcza netto: 119 800,00 zł,  wadium: 23 300,00 zł, 
4) dz.nr 6/12, pow. 1 259 m2  KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 20MN, ul.Wiejska, Cena wywoławcza netto: 134 100,00 zł,  wadium: 26 000,00 zł, 
5) dz.nr 6/13, pow. 1 063 m
KW nr PO1L/00008947/6, przeznaczenie 20MN, ul.Siewna, Cena wywoławcza netto: 122 000,00 zł,  wadium: 24 000,00 zł, 
6)
dz.nr 535/17, pow. 1 364 m2  KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 47MN/U, ul.Wiejska, Cena wywoławcza netto: 156 500,00 zł,  wadium: 31 000,00 zł, 
7)
dz.nr 535/16, pow. 1 187 m2  KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 47MN/U, ul.Rzepakowa, Cena wywoławcza netto: 136 200,00 zł,  wadium: 27 000,00 zł, 
8) dz.nr 535/4, pow. 2 076 m2  KW nr PO1L/00035138/0, przeznaczenie 45U, ul.Siewna, Cena wywoławcza netto: 279 900,00 zł,  wadium: 55 000,00 zł. 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XXV/278/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23.10.2008r.) przedmiotowe nieruchomości są położone w jednostce strukturalnej:
16MN/U, 32MN/U, 47MN/U (dot. dz. nr 4/5, 6/7, 6/3, 535/17, 535/16) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługami.
20MN, 46MN (dot. dz. nr 6/12, 6/13) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
45U (dot. dz. nr 535/4) przeznaczonej pod usługi.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 25 marca 2015 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 19 marca 2015 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.  

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 16.09.2014r., 29.01.2015r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2014-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-19
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.