Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/349/2005

Uchwa??a nr XXXI/349/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/349
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A   NR XXXI/349/2005

                     RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności

                   nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Mickiewicza

                   i ul. Cichej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie .

 

 

      Na podstawie art. 6 ust. 6, art.13 ust. 2 ,ust.  2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 ,poz. 2603) , art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )  Rada Miejska Leszna  uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie  prawa własności  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej , położonej w Lesznie przy ul. Mickiewicza i ul. Cichej  ,stanowiącej własność Miasta Leszna , oznaczonej według ewidencji gruntów działkami

                        Nr 2/4 ark. mapy 18 o powierzchni  0,64.17 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 30722

                        Nr 2/10 ark. mapy 18 o powierzchni 0,17.22 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 40552

                        Nr 36/1 ark. mapy 16 o powierzchni 0,01.99 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 21503

-         z przeznaczeniem na cele statutowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

       w Lesznie.

§  2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

 

§  3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

                                                                                   Przewodniczący

                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                 Wojciech   Rajewski 

 

 

 

                                  

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr XXXI/349/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności

                   nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Mickiewicza

                   i ul. Cichej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

 

 

 

              Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie jest właścicielem  nieruchomości zabudowanej położonej  w Lesznie przy ul. Mickiewicza 5 , oznaczonej działką nr 39/61 ark. mapy 16 , która  przeznaczona jest w całości na cele szkolne – statutowe Szkoły .

W związku z rozszerzeniem   przez PWSZ zakresu swojej  działalności w ramach zadań statutowych , zwiększają się również potrzeby Uczelni .

Planowany rozwój bazy materialnej Uczelni  związany z realizacją budowy  budynku auli  wielofunkcyjnej powoduje , iż zachodzi konieczność pozyskania przez Uczelnię nieruchomości przyległych  stanowiących własność Miasta Leszna , oznaczonych działkami nr 2/4, 2/10 ark. mapy 18 oraz nr 36/1 ark. mapy 16 , co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie Szkoły . Na pozyskanym od Miasta terenie Uczelnia zamierza zagospodarować istniejącą  zieleń parkową poprzez wykonanie alejek spacerowych, usytuowanie ławek, założenie klombów itp.   , co Uczelnia uzasadnia potrzebą zabezpieczenia studentom  przestrzeni rekreacyjnej .

Budowa budynku auli spowoduje uszczuplenie miejsc parkingowych znajdujących się przy gmachu Uczelni  i stąd zachodzi  konieczność zapewnienia nowych miejsc .

W związku z powyższym proponuję zbycie w drodze darowizny przedmiotowej nieruchomości  , co pozwoli nabywcy na realizację celów statutowych  stosownie do swoich potrzeb  .

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.