Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/355/2005

Uchwa??a nr XXXI/355/2005

Numer uchwa??y: 2005/31/355
Numer sesji: 31
Rok: 2005

 

Uchwała  Nr XXXI/355/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie :  podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2005.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U. z 1997r Nr 123 poz.776  ze  zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala nowy plan podziału środków finansowych z uwzględnieniem dodatkowych środków przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w roku 2005.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                              Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Do Uchwały nr XXXI/355/2005

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

         W związku ze zmianą planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  powiatu Leszno otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości 333.121, zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2005.Całość przyznanej kwoty proponuje się przeznaczyć na zadania z rehabilitacji społecznej.

  Jednocześnie   z zakresu rehabilitacji zawodowej wnioskuje się o umniejszenie  kwot  przyznanych  na zadania:

- refundację miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej  w  pracy  o   27.759,00 zł,

-udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarcze o kwotę 100.000,00    przeznaczając je na rehabilitację społeczną.

  Proponuje się następujący podział  łącznej kwoty  460.880,00 zł na zadania z rehabilitacji społecznej:

 

1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                  140.000,00 zł

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze                            150.000,00 zł

3.likwidacja barier architektonicznych                                               170.880,00 zł

 

 

        Podział środków  został pozytywnie zaopiniowany przez członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu  5.08.2005r.

Plan podziału wszystkich środków finansowych przeznaczonych do realizacji zadań w roku 2005 zawiera zał.  Nr  1 do uchwały.

 

 

 

 

Opracował:                                                 

MOZiRON, MOPR

                                                                                                        

 

 

Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację  zadań w powiecie miasto Leszno w 2005 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                     1 406 819,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                191 326,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                              12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                                  170.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                             0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                     0,00

7.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

   pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy  art.26d                                 2 241,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                       375 567,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                     334 093,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                        294 093,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                          313 243,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                            89 823,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                      1 031 252,00

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.