Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IV/27/2006

Uchwa??a nr IV/27/2006

Numer uchwa??y: 2006/4/27
Numer sesji: 4
Rok: 2006

 

Uchwała nr IV/27/2006

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2002 Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXXIV/402/2005 z dnia 29 grudnia  2005 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Sławomir SZCZOT

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr IV/27/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje program dotyczący tych działań, zgodnie z art. 4' pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jako nowe zadania w 2007 roku przewiduje się:

 

-          prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,

-          opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadkach rozpoznania
i zgłoszenia przemocy domowej,

-          monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchamianie współpracy służb,

-          wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,

-          dostarczanie wiedzy na temat FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) psychologom, pedagogom, terapeutom oraz wszystkim, którzy zajmują się pomocom dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym,

-          realizacja pozaszkolnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,

-          podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,

 

Pozostałe zadania ujęte w planie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wymagają pracy ciągłej, są zatem kontynuacją pracy rozpoczętej  w latach ubiegłych.

Rada Miejska corocznie uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Opracowało:                                                                                        

Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.