Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/548/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie okre??lenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego ?? Rynek w Lesznie w zakresie parkowania pojazd??w samochodowych.

Uchwa??a Nr XL/548/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie okre??lenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego ?? Rynek w Lesznie w zakresie parkowania pojazd??w samochodowych.

Numer uchwa??y: 548
Numer sesji: 40
Rok: 2014
Uchwała Nr XL/548/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie parkowania pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie parkowania pojazdów samochodowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/548/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie w zakresie parkowania pojazdów samochodowych.


Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XXVII/412/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii wyłączyła ulicę Rynek z kategorii dróg publicznych. Tym samym Rynek stał się, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta Leszna, publicznym placem miejskim. W związku z powyższym organizowanie płatnego parkowania na leszczyńskim Rynku należy obecnie uregulować w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, a nie jak dotychczas na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych.
Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek utrzymuje pobieranie opłat za parkowanie na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych wysokościach. Różnica polegać będzie jedynie na egzekwowaniu nieopłaconej opłaty podwyższonej, która w tym przypadku będzie egzekwowana w drodze postępowania sądowego, a nie w trybie administracyjnym.Opracował :
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.