Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XL/546/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w - konserwacja kolejnych pomnik??w nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Ko??ciele p.w. ??w. Krzy??a w Lesznie.

UCHWA?A NR XL/546/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w - konserwacja kolejnych pomnik??w nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Ko??ciele p.w. ??w. Krzy??a w Lesznie.

Numer uchwa??y: 546
Numer sesji: 40
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XL/546/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - konserwacja kolejnych pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża w Lesznie.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się dotacji Parafii p.w. Św. Krzyża w Lesznie przy pl. Jana Metziga 19.

Nazwa i adres zabytku: Lapidarium obejmujące zbiory płyt nagrobnych przy kościele pw. Św. Krzyża w Lesznie
Nazwa zadania: Zatrzymanie procesu destrukcji rzeźb lapidarium w agresywnej atmosferze miejskiej i próba przywrócenia im pierwotnych walorów estetycznych.
a/ Zakres dotowanych prac – wykonanie nowych fundamentów oraz odpowiedniej izolacji poziomej, dezynfekcja rzeźb, oczyszczenie mechaniczne i chemiczne mikroorganizmów oraz nawarstwień, odsolenie, wzmocnienie strukturalne osłabionych partii piaskowca, zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją, sklejenie przełamanych i pękniętych fragmentów, uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcja brakujących elementów, uczytelnienie inskrypcji, scalenie kolorystyczne uzupełnień, hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
b/ Proponowana kwota dotacji: do 50.000,00 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi: 50.000,00 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 100% szacunkowych kosztów zadania brutto.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA NR XL/546/2014
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - konserwacja kolejnych pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie lapidarium przy Kościele p.w. św. Krzyża w Lesznie.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane poddające konserwacji kolejne obiekty lapidarium mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków, które stanowią wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową (§ 2 ust. 2 w/w uchwały), stąd przyznane środki w wysokości 100 % nakładów koniecznych. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.