Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/542/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XL/542/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 542
Numer sesji: 40
Rok: 2014Uchwała Nr XL/542/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki lub ich części przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa i wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez właściciela,
2) nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, w przypadku rozpoczęcia przez nabywcę wykorzystywania tych budynków lub ich części do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej zwolnieniem, nie ma zastosowania do:
1) budynków lub ich części związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, w tym również gdy łączna powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku przekroczy 100 m2 powierzchni związanej
z działalnością handlową,
2) stacji paliw,
3) budynków lub ich części oddanych w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części uważa się nowo powstałe budynki (w tym odbudowę) lub nowe części istniejących budynków, które w wyniku rozbudowy lub nadbudowy zwiększyły swoją kubaturę lub powierzchnię zabudowy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie także do przypadków, gdy nabywca rozpoczął działalność gospodarczą w budynku lub jego części w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem nabycia.

§ 2

W przypadku gdy przedmiot opodatkowania jest:
1) we współwłasności w częściach ułamkowych przedsiębiorcy i osób trzecich lub
2) we wspólności ustawowej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i małżonka przedsiębiorcy
zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nabyte budynki lub ich części w całości, jeżeli w całości są one zajęte na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i liczy się od dnia:
1) dla nowo wybudowanych budynków lub ich części - od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:
a) budowa została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
b) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub w jego części,
2) dla budynków lub ich części nowo nabytych przez przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w tym budynku lub jego części rozpoczęto działalność gospodarczą, a jeżeli działalność była już w tym budynku lub jego części prowadzona przez tego przedsiębiorcę - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto budynek lub jego część.
2. W przypadku, gdy warunki określone w ust. 1 pkt 1 nie zostaną spełnione łącznie
w danym roku podatkowym, okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. a spełniony zostanie w miesiącu grudniu, a warunek określony w ust. 1 pkt 1 lit. b w miesiącu styczniu następnego roku, okres zwolnienia liczy się od dnia 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.§ 4

1. Warunkiem uzyskania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest:
1) brak zaległości z tytułu należności pieniężnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym na dzień złożenia deklaracji, w której podatnik wykazał przedmiot opodatkowania do zwolnienia, a w przypadku ich istnienia, uregulowanie tych zaległości niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia tej deklaracji w organie podatkowym;
2) niepozostawanie podatnika w stanie likwidacji lub upadłości;
3) nabycie budynku lub jego części od zbywcy niepowiązanego z nabywcą;
4) w przypadku nowo nabytych budynków lub ich części rozpoczęcie w nich własnej działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia,
5) w przypadku nowo wybudowanych budynków lub ich części rozpoczęcie w nich własnej działalności gospodarczej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust.1 podatnik składa:
1) oświadczenie o braku zaległości z tytułu należności pieniężnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, z zastrzeżeniem, że w zakresie podatków i opłat samorządowych stanowiących w całości dochody Miasta Leszna, pobieranych przez urząd skarbowy, podatnik obowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niezaleganiu wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego;
2) oświadczenie o niepozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości;
3) oświadczenie o braku powiązania podatnika ze zbywcą w przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 (oświadczenie takie składa każdy
ze współwłaścicieli),
4) oświadczenie o dniu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w nowo nabytych budynkach lub ich częściach, w przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
5) oświadczenie o dniu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach, w przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

3. Zbywca jest niepowiązany z nabywcą:

1) w przypadku gdy zbywcą i nabywcą są osoby prawne - jeżeli żaden z nich nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału drugiego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organach drugiego podmiotu lub gdy członkami organów zarządzających jednego podmiotu nie są członkowie organów zarządzających drugiego podmiotu, lub gdy członkami organu zarządzającego jednego podmiotu nie są udziałowcy lub akcjonariusze drugiego podmiotu posiadający co najmniej 20% udziałów lub akcji,
2) w przypadku gdy nabywcą i zbywcą są osoby fizyczne – nie pozostają one do siebie wzajemnie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) w przypadku, gdy jeden z podmiotów (nabywca, zbywca) jest osobą fizyczną
a drugi osobą prawną:
a) osoba fizyczna nie posiada co najmniej 20 % kapitału osoby prawnej lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organie osoby prawnej lub gdy we władzach zarządzających osoby prawnej nie są osoby będące we władzach drugiego podmiotu, lub gdy we władzach zarządzających osoby są udziałowcy lub akcjonariusze drugiego podmiotu posiadający
co najmniej 20 % udziałów lub akcji,
b) osoba fizyczna nie pozostaje z członkiem organu zarządzającego osoby prawnej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 5

1. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje
w przypadku, gdy przed upływem trzech lat, o których mowa w § 3 ust. 1, w budynku lub jego części podlegającej zwolnieniu:
1) zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej,
2) zmieniono przedmiot działalności gospodarczej na taki, który nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia,
3) powierzchnia budynków lub ich części związana z działalnością handlową przekroczyła 100 m2.
2. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje również w przypadku, gdy przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający z tego zwolnienia lub likwidacja tej działalności.
3. Podatnik obowiązany jest powiadomić organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia
w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających utratę prawa do zwolnienia. Prawo do zwolnienia ustaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały warunki powodujące utratę prawa do zwolnienia od podatku.
4. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości następuje również w przypadku, jeżeli okaże się, że podatnik złożył nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku utrata prawa do zwolnienia następuje od dnia,
w którym nabył prawo do zwolnienia.

§ 6

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).

§ 7

1. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy de minimis obowiązany jest do złożenia organowi podatkowemu:
1) wypełnionego formularza informacji lub innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. Podatnik korzystający ze zwolnienia, w czasie trwania zwolnienia składa organowi podatkowemu:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, którą otrzymał w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
2) informacji o każdej innej otrzymanej pomocy publicznej (nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5254).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie również do zdarzeń zaistniałych przed dniem jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy podatnik złożył organowi podatkowemu, przed dniem 30 czerwca 2014 r.: „DN-1 Deklarację na podatek od nieruchomości” lub „IN-1 Informację
o nieruchomościach i obiektach budowlanych” z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wynikających z uchwały, o której mowa w § 8, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Niniejszą uchwałę stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem,
że po upływie tego okresu niniejszą uchwałę stosuje się przez kolejne sześć miesięcy, jeśli spełnione zostaną warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/542/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami) w art. 7 ust. 3 ustawodawca przewidział możliwość wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Kompetencje takie powierzono Radzie gminy, która w drodze uchwały wprowadza te zwolnienia. Pierwszą uchwałę w tym zakresie podjęto w 2004 roku, skutkiem czego było wprowadzenie od roku 2005 zwolnień od podatku od nieruchomości nowo oddanych do użytkowania budynków na terenie Miasta Leszna. Kolejne uchwały nie zmieniały istoty zwolnienia, jedynie doprecyzowywały niektóre zagadnienia, gdyż potrzeba taka zaistniała w związku z zastosowaniem przepisów uchwały w praktyce.

Z uwagi na okres obowiązywania do końca 2013 roku rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, z dniem 31 grudnia 2013 r. tracą moc akty prawa funkcjonujące w oparciu o to rozporządzenie. Jednak w przepisach przejściowych tego rozporządzenia wskazano, że po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy. Oznacza to, że z dniem 1 lipca br. nie będzie można udzielać zwolnień na podstawie zasad określonych w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/336/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku. W związku z tym proponuje się podjęcie nowej uchwały.
Proponowane zwolnienie, podobnie jak w uchwale obowiązującej dotychczas, dotyczyć będzie zarówno nowo wybudowanych jak i nowo nabytych budynków lub ich części, będących własnością przedsiębiorcy i wykorzystywanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W paragrafie 1 niniejszej uchwały definiuje się pojęcie nowo wybudowanych i nowo nabytych budynków lub ich części oraz określa się przedmioty opodatkowania, do których nie będzie miało zastosowania zwolnienie. Wyłączeniu od zwolnienia podlegają:

• budynki lub ich części związane z działalnością handlową o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
• stacje paliw oraz
• budynki lub ich części oddane w posiadanie zależne w rozumieniu art. 336 ustawy Kodeks Cywilny (użytkowanie, zastaw, najem, dzierżawa lub inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą).

Na skutek takiego zapisu nie będą zwolnione od opodatkowania budynki lub ich części, w których działalność gospodarczą prowadzą podmioty nie będące podatnikami podatku od nieruchomości od tych przedmiotów opodatkowania.

Nowością , w stosunku do zapisów uchwały dotychczas obowiązującej, jest zapis w § 1 ust. 2 pkt 1, który ma na celu uszczegółowienie przepisu. Dotyczy to sytuacji, gdy rozbudowa budynku, lub jego części następuje etapami w kolejnych latach. Otóż w przypadku gdy budynki lub ich części związane z działalnością handlową zostaną rozbudowane i łączna powierzchnia użytkowa przekroczy 100 m2 zwolnienie od podatku nie będzie przysługiwało.


Zapisy paragrafu 2 są identyczne, jak w dotychczas funkcjonującej uchwale. Skutkują one tym, że zwolnieniem objęte będą nowo nabyte budynki lub ich części, w których przed dniem ich nabycia prowadzona była działalność gospodarcza, jednak rozpoczęcie tej działalności nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem nabycia.

W przypadku gdy nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części będą we współwłasności w częściach ułamkowych przedsiębiorcy i osób trzecich lub we wspólności ustawowej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i małżonka przedsiębiorcy, będą one podlegały zwolnieniu od podatku, ale tylko wówczas, gdy w całości będą związane z faktycznym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Nie zmieniły się również zapisy § 3 uchwały. W paragrafie tym określono okres obowiązywania zwolnienia (3 lata od dnia uzyskania zwolnienia) oraz warunki, których spełnienie jest konieczne do uzyskania zwolnienia. W przypadku nowo wybudowanych budynków lub ich części budowa winna być zakończona i działalność gospodarcza w tym budynku rozpoczęta. W nowo nabytych budynkach lub ich częściach warunkiem jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Uregulowania zawarte w punkcie 2 i 3 paragrafu 3 uchwały, umożliwiają skorzystanie z tego zwolnienia także w sytuacji, gdy warunki konieczne do tego zwolnienia zostały spełnione w roku innym niż rok podatkowy. Zwolnienie należeć się będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktycznie rozpoczęto w tych przedmiotach opodatkowania prowadzenie działalności gospodarczej. Przypadkiem szczególnym jest sytuacja, gdy zakończenie budowy nastąpi w miesiącu grudniu, a rozpoczęcie działalności gospodarczej w styczniu następnego roku. Okres zwolnienia liczyć się będzie wówczas od dnia 1 stycznia tego roku, w którym rozpoczęto działalność.

Paragraf 4 określa dodatkowe warunki konieczne do uzyskania zwolnienia. Przede wszystkim podatnik nie powinien mieć zaległości w należnościach przypadających Miastu Leszno, lub jego jednostkom podległym, nie powinien pozostawać w stanie likwidacji lub upadłości, a także nie powinien być powiązany ze zbywcą, od którego nabył budynek lub jego część (szczegóły dotyczące powiązań zbywcy z nabywcą w ust. 3). W nowo nabytych budynkach lub ich częściach przedsiębiorca winien rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia, a w przypadku nowo wybudowanych budynków lub ich części rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale już bez warunku czasowego.

W § 4 uchwały w stosunku do uchwały do tej pory obowiązującej zmienił się zapis ust. 1 pkt 1.

Poprzedni zapis brzmiał:
„1. Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest:
1) udokumentowanie przez podatnika braku zaległości z tytułu podatków samorządowych należnych Miastu Leszno na dzień złożenia deklaracji podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,”

Zapis niniejszej uchwały:
„1. Warunkiem uzyskania przez podatnika zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest:
6) brak zaległości z tytułu należności pieniężnych przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym na dzień złożenia deklaracji, w której podatnik wykazał przedmiot opodatkowania do zwolnienia, a w przypadku ich istnienia, uregulowanie tych zaległości niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia tej deklaracji w organie podatkowym;”

Znowelizowany zapis poszerza zakres należności pieniężnych, z tytułu których podatnik nie powinien zalegać z płatnościami oraz wprowadza termin uregulowania tych zaległości.

W ust. 1 § 4 dodano punkt 5 (warunek uzyskania zwolnienia: rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach).

Nadto wprowadzono ustęp 2, który określa jakie dokumenty winien podatnik przedłożyć na potwierdzenie spełnienia warunków do uzyskania zwolnienia, o których mowa w § 4 w ust. 1 niniejszej uchwały. Generalnie są to oświadczenia, z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego brak zaległości w podatkach i opłatach samorządowych, stanowiących w całości dochody Miasta Leszna, gdzie wymagana jest forma zaświadczenia. Zaświadczenie o niezaleganiu wystawia naczelnik urzędu skarbowego.

W paragrafie 5 określono, kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia oraz jakie w związku z tym są obowiązki przedsiębiorcy. Utrata prawa nastąpi w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany przedmiotu działalności np. na działalność handlową w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2.

Nowością , w stosunku do zapisów uchwały dotychczas obowiązującej, jest zapis
• w § 5 ust. 1 pkt 3 – utrata prawa do zwolnienia w przypadku gdy powierzchnia budynków lub ich części związana z działalnością handlową przekroczyła 100 m2; zapis ten jest związany z § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały,
• w § 5 ust.2 – utrata prawa do zwolnienia w przypadku gdy nastąpi zawieszenie działalności gospodarczej lub jej likwidacja,
• w § 5 ust. 4 – utrata prawa do zwolnienia w przypadku gdy podatnik złożył nieprawdziwe oświadczenia.

Paragraf 6 i 7 dotyczy kwestii związanych z pomocą publiczną. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie należało dostosować do nich zapisy niniejszej uchwały. Paragraf 7 określa jakie dokumenty przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis winien przedłożyć organowi podatkowemu.

Uchwała jest programem pomocowym (pomoc de minimis). Mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. nr 59, poz. 404 ze zmianami) projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem ewentualnego przedstawienia w terminie 14 dni zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W przewidzianym terminie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił następujące zastrzeżenia: „rozporządzenie KE nr 1407/2013 obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia. W projektowanej uchwale, należałoby zatem ograniczyć termin jej obowiązywania zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia KE nr 1407/2013.”

Prezydent Miasta Leszna dostosował się do zaleceń Prezesa UOKiK-u i uwzględnił je w § 10 ust. 4 niniejszej uchwały.

Proponowane zwolnienie jest kontynuacją wcześniejszej pomocy kierowanej do nowych inwestorów i przedsiębiorców już działających w Lesznie. Ma ono stanowić zachętę ekonomiczną do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta. Zwolnienie to jest zadaniem przyjętym do realizacji w Strategii Rozwoju Leszna (Cel I – Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego).

Opracował:
Wydział Dochodów i WindykacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.