Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/541/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Uchwa??a Nr XL/541/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Numer uchwa??y: 541
Numer sesji: 40
Rok: 2014

Uchwała Nr XL/541/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025 przyjętej Uchwałą nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia
19 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXXIV/489/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Nr XXXV/512/2014 z dnia
6 marca 2014 roku, Nr XXXVII/527/2014 z dnia 8 maja 2014 roku oraz
Nr XXXVIII/537/2014 z dnia 22 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/541/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata
2014-2025, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna
na rok 2014, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2014 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 173/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 190/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 uchwały nr XL/540/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,

2. wprowadzeniu przedsięwzięcia bieżącego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
pn.: „Doradztwo budowlane - promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w kwocie 157.100 zł, z tego: limit wydatków w 2014 roku
6.064 zł i w 2015 roku 151.036 zł,

3. wprowadzeniu pozostałego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Usługa doradztwa energetycznego” w kwocie 33.948 zł, z tego: limit wydatków
w 2015 roku 16.974 zł i w 2016 roku 16.974 zł,

4. zmianie pozostałych przedsięwzięć bieżących w 2014 roku polegających na:
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 204.564 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata
2013-2017” o kwotę 500.000 zł,

5. zmianie pozostałych przedsięwzięć majątkowych w 2014 roku polegających na:
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem
w Lesznie” o kwotę 551.076 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej” o kwotę 96.300 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4” o kwotę 58.700 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.