Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/540/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XL/540/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 540
Numer sesji: 40
Rok: 2014

Uchwała Nr XL/540/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 2.500.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 2.500.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 273.475.954,55 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 186.013.582,55 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 87.462.372,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 260.245.233,55 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.230.721,00 zł”.

3. w § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.417.449,55 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

4. w § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.347.425,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

5. w § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.233,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.

6. w § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 4.086.443,00 zł.

7. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 284.788.954,55 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 189.816.987,55 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 94.971.967,00 zł”.

8. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 256.230.867,55 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 28.558.087,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

9. w § 2 ust. 3 pkt 1 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.417.449,55 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

10. w § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.347.425,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

11. w § 2 ust. 3 pkt 5 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.233,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”.


12. w § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.646.833,00 zł.

13. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 39.127.455 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.041.477,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 22.085.978,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

14. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 103.166,00 zł,
2) celowa w kwocie 783.382,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 41.500,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 80.000 zł”.


§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/540/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 69.495 zł z tytułu wpłaty na obsługę gastronomiczną i wesołego miasteczka związanych z realizacją imprezy pn.: Piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła”,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75077 o kwotę 144.180 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna”, w tym dochody majątkowe w wysokości 82.500 zł i dochody bieżące 61.680 zł,
c) zmianie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75077 i dz. 758 rozdz. 75861 na kwotę 3.391 zł o charakterze porządkującym budżet w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna”,
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.090.000 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2013 roku, z przeznaczeniem na:
- zadania bieżące w kwocie 228.331 zł z przeznaczeniem na:
• na opracowania planistycznew wysokości 204.564 zł,
• promocję miasta Leszna poprzez broszury dla inwestorów oraz teblice na oznakowanie strefy I.D.E.A.,
- zadania inwestycyjne w kwocie 885.436 zł z przeznaczeniem na:
• zadanie pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” w wysokości 730.436 zł,
• zadanie pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” w wysokości 96.300 zł,
• zadanie pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w wysokości 58.700 zł,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 155.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
f) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.061 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń sanitarnych i pracowni stolarskiej w Środowiskowym Domu Samopomocy,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.000 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.167.2014.3 z dnia 3 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 36.043 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3.840 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o organizację prac społeczno użytecznych w miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
j) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 120.000 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 roku, nrFB-I.3111.39.2014.8 w związku z korektą decyzji Ministra Finansów dot. zakupu mieszkania dla repatriantów,
k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 700.000 zł. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 5 maja 2014 roku nr DS.1.512.1.7.2014 poinformował o zabezpieczeniu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa sztucznie mrożonego lodowiska 44x27m wraz z zadaszeniem i zapleczem” w kwocie 1.000.000 zł, natomiast w budżecie na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 300.000 zł,

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 241.411 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 maja 2014 roku nr FB-I.3111.15.2014.3 poinformował o dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Ewerysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta” w kwocie 961.411 zł, natomiast w budżecie na realizację ww. zadania zaplanowano dotację w wysokości 720.000 zł,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 14.729 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace egzaminacyjne uczniów gimnazjów w wysokości 3.075 zł, otrzymanego dofinansowania z Kuratorium Oświaty w Poznaniu do konkursu matematycznego w wysokości 1.000 zł, z tytułu wynajmu boiska szkolnego w wysokości 8.654 zł oraz zwrotu kosztów poniesionych za zużyte media przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w wysokości 8.654 zł,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 16.401 zł z tytułu sprzedaży zbędnych tokarek w Centrum Kształcenia Praktycznego,
d) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 152.644 zł w związku z uchwałą Nr SO-0952/50/11LN/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku dot. rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu wydatków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 w wysokości 112.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na inwestycje:
- zakup aplikacji „jakdojade” w wysokości 12.000 zł,
- modernizację zewnętrznej sieci co i wod. kan. na terenie zajezdni w wysokości 100.000 zł,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 96.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013 roku,
c) zwiększeniu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 69.495 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację imprezy pn.: Piknik szybowcowy. Leszno. Rozwiń skrzydła” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
d) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych,
e) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 204.564 z przeznaczeniem na opracowania planistyczne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013 roku,
f) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 23.767 zł (środki pochodzą z włączenia wydatków niewygasających) z przeznaczeniem na:
- wykonanie projektu graficznego i druku broszury skierowanej dla inwestorów w wysokości 12.767 zł,
- wykonanie projektów technicznych tablic na oznakowanie obszaru Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w wysokości 11.000 zł,
g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 6.064 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu unijnego „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”, którego rozpoczęcie planuje się na dzień 1 grudnia 2014 r.,
h) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 1.816 zł wynikająca z następującego rozliczenia:
- zwiększenie o kwotę 144.180 zł z tytułu włączenia środków na realizację projektu.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna” (po stronie wydatków ww. kwota została już zabezpieczona),
- zwiększenie o kwotę 3.840 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o organizację prac społeczno użytecznych,
- zwiększenie o kwotę 191.360 zł w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT od inwestycji „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie",
- zwiększenie o kwotę 155.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
- zwiększenie o kwotę 700.000 zł z tytułu realizacji zadania pn.: „Budowa sztucznie mrożonego lodowiska 44x27m wraz z zadaszeniem i zapleczem”,
- zmniejszenie o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- zmniejszenie o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w Miejskim Zakładzie Komunikacji,
- zmniejszenie o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na tablicę upamiętniające wydarzenia na dworu kolejowych oraz postać Zdzisława Smoluchowskiego,
- zmniejszenie o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na konserwację obiektów zabytkowych, w tym Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie oraz lapidarium przy kościele p.w. Św. Krzyża,
- zmniejszenie o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w oświacie,
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remont lokali mieszkalnych,
- zmniejszenie o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na bieżące działalność kulturalną miasta,
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na działalność sportową w Lesznie,
- zmniejszeniu o kwotę 6.064 z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”,
- zmniejszeniu o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:
- „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” w wysokości 30.000 zł,
- „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-cio letnich” w wysokości 25.000 zł,
j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 58.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2013 roku,
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 18 i wymiana okien”,
l) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych w ramach konkursu rowerowa szkoła,
m) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.061 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń sanitarnych i pracowni stolarskiej Środowiskowego Domu Samopomocy (środki pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe),
n) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na zakup zmywarko-wyparzarki (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),
o) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 36.043 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
p) uruchomieniu rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania wyłonione w ramach głosowania:
- „Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Holenderskiej” w wysokości 80.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015),
- Budowa placu zabaw i rekreacji w dzielnicy Grzybowo” w wysokości 160.000 zł (dz. 900 rozdz. 90095),
- Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 60.000 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
q) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczki dla uczniów wyróżnionych Leszczyńskim Laurem Oświaty w wysokości 8.000 zł oraz na wypłatę nagród edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w wysokości 3.250 zł,,
r) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych, w tym: sporządzenie projektu prac i ich kosztorys obejmujący pracę przy wszystkich zabytkowych płytach i pomnikach lapidarium przy kościele p.w. Św. Krzyża w wysokości 70.000 zł oraz remont Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie w wysokości 150.000 zł,
s) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic upamiętniających:
- wydarzenia historyczne na dworcu kolejowym w 1944 roku w wysokości 10.000 zł,
- osobę Zdzisława Smoluchowskiego w wysokości 7.000 zł,
t) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność kulturalną miasta Leszna,
u) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 586.076 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej przy stadionie im. A. Smoczyka” w wysokości 35.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” w wysokości 551.076 zł, z tego kwota 539.076 pochodzi z włączenia środków niewygasających roku 2013,
v) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno w ramach konkursu dla stowarzyszeń,
w) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
x) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 571 zł w celu wyodrębnienia środków na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „zakup aplikacji na tablety i smartfony”,
 dz. 801 rozdz. 80101 i dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 5.582 zł w celu wyodrębnienia środków na wypoczynek letni dla dzieci,
 w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 2.908 zł o charakterze porządkującym budżet w przedszkolach miejskich,
 w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 3.300 zł w celu wyodrębniania środków na dotację dla gminy Gostyń za dziecko z gminy Leszno,
 w dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 21.000 zł w celu wyodrębniania środków na inwestycję pn. „Wymiana okien korytarzowych w Gimnazjum nr 8”,
 w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 120.000 zł o charakterze porządkującym budżet w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 roku, nr FB-I.3111.39.2014.8 w związku z korektą decyzji Ministra Finansów dot. zakupu mieszkania dla repatriantów.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 241.411 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Estkowskiego na odcinku od Ronda Roszarnia do granicy miasta” (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),
b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na zakup radiowozu oznakowanego w systemie 50/50 w wysokości 21.000 zł oraz na wydatki bieżące na zakup dwóch rowerów z osprzętem w wysokości 3.400 zł oraz alcosensora w wysokości 1.100 zł,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 14.729 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w liceach ogólnokształcących (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
d) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.000 zł z przeznaczonych na zakup stojaków rowerowych w ramach konkursu rowerowego i przeznaczeniu jej do zadań miasta w związku z wygraniem konkursu przez Gimnazjum nr 8 i nr 9,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 16.401 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Centrum Kształcenia Praktycznego (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
f) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych Bursie Międzyszkolnej nr 1 na biura Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
g) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 17.400 i przeznaczeniu jej do zadań miasta na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla uczniów wyróżnionych Leszczyńskim Laurem Oświaty w wysokości 8.000 zł oraz na wypłatę nagród edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 9.400 zł,
h) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 w wysokości 6.150 zł z przeznaczeniem na nagrody edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
i) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na imprezy sportowe,


5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 173/2014 z dnia 23 maja 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 15 maja 2014 roku, nr DLS 3101-8/14 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 41.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 1.020 zł o charakterze porządkującym budżet dot. przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
• w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 1.456 o charakterze porządkującym, budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych.
b) nr 191/2014 z dnia 30 maja 2014 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 010 rozdz. 01095 na kwotę 346,96 zł o charakterze porządkującym budżet, dotyczy dotacji z budżetu państwa przekazanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na obsługę tego zadania,
- w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym budżet dot. przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 175/2014 z dnia 23 maja 2014 roku:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, nr FB-I.3111.134.2014.4 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2014 roku, nr FB-I.3111.76.2014.4 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.320,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 roku, nr FB-I.3111.121.2014.8 w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 73.833 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na:
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 155.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85334 na kwotę 120.000 zł z zadań bieżących do zadań inwestycyjnych w związku z korektą pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2014 rok”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 152.644 zł w związku z uchwałą Nr SO-0952/50/11LN/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku dot. rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu wydatków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu o kwotę 155.000 zł inwestycji wieloletnich,
- zwiększeniu o kwotę 734.411 zł inwestycji jednorocznych,
- zwiększeniu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 122.633 zł,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 698.076 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 220.000 zł,
- zwiększeniu wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie o kwotę 21.000 zł.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w wysokości 96.300 zł,
- zwiększenia o kwotę 58.700 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 241.411 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Estkowskiego na odcinku od Ronda Roszarnia do granicy miasta”
- zwiększenia o kwotę 30.000 zł w poz. „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych”,
- zwiększenia o kwotę 25.000 zł w poz. „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-letnich”,
- wprowadzenia poz. „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2” w wysokości 60.000 zł,
- wprowadzenia poz. „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 18 i wymiana okien” w wysokości 55.000 zł,
- wprowadzenia poz. „Wymiana okien korytarza w Gimnazjum nr 8” w wysokości 21.000 zł,
- wprowadzenia poz. „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej na biura Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” w wysokości 45.000 zł,
- wprowadzenia poz. „Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Holenderskiej” w wysokości 80.000 zł,
- wprowadzenia poz.: „Budowa placu zabaw i rekreacji w dzielnicy Grzybowo” w wysokości 160.000 zł,
- wprowadzenie poz. „Wykonanie tablicy upamiętniającej wydarzenia historyczne na dworu w Lesznie w 1944 roku” w wysokości 10.000 zł,
- wprowadzenie poz. „Wykonanie tablicy upamiętniającej osobę Zdzisława Smoluchowskiego” w wysokości 7.000 zł.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 190/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 maja 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-cio letnich” o kwotę 2.000 zł oraz zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja placów zabawa przy szkołach podstawowych” o kwotę 2.000 zł.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększeniu o kwotę 541 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup aplikacji na tablety i smartfony” jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na „zakup aplikacji mobilnej Leszno. Przewodnik Miejski”,
- zmniejszenia o kwotę 2.908 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „zakup sprzętu kuchennego”,
- wprowadzenia poz. „zakup zmywarko-wyparzarki” dla Środowiskowego Domu Samopomocy” w wysokości 5.000 zł,
- wprowadzeniu poz. pn.: „zakup mieszkania dla repatriantów” w wysokości 120.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegającego na zmianach w wydatkach inwestycyjnych w następujących samorządowych zakładach budżetowych:
- w Miejskim Zakładzie Zielni:
- zmniejszenie w poz. „Budowa placu zabaw” o kwotę 11.800 zł,
- zmniejszenie w poz. „Zakup mikrociągnika z kabiną” o kwotę 17.100 zł,
- zwiększenie w poz. „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” o kwotę 28.900 zł. Jednocześnie w związku z planowanym zwrotem podatku VAT od ww. inwestycji w wysokości 40.200 zł planuje się przeznaczyć środki na dalszą realizację zadania.
- w Miejskim Zakładzie Komunikacji:
- wprowadzenie poz. „zakup aplikacji „jakdojadę” w wysokości 12.000 zł,
- wprowadzenie poz. „modernizacja zewnętrznej sieci co i wod. kan. na terenie zajezdni” w wysokości 100.000 zł,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
- zwiększenie w poz. „budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” o kwotę 551.076 zł,
- wprowadzenie poz. „modernizacja sieci wodociągowej przy stadionie im. A. Smoczyka” w wysokości 35.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 500.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.300 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 698.076 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 3.300 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 40.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 60.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 220.000 zł.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 2.448 zł (dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80120) z następujących tytułów:
 darowizna od Nadleśnictwa Karczma Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 wysokości 300 zł,
 odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń siłowni z przeznaczeniem na zakup materiałów i potrzebnych do remontu w wysokości 1.928 zł,
 odsetki bankowe (kwota 220 zł).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika, poprzez:
- zwiększenie w planie Miejskiego Zakładu Komunikacji w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 112.000 zł
- zwiększenie w planie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w poz. „Razem przychody”, „Dotacja przedmiotowa”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 500.000 zł,
- zwiększenie w planie Miejskiego Zakładu Zielni w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 10.600 zł,
- zwiększenie w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w poz. „Razem przychody” i „Razem koszty o kwotę 590.976 zł, „Przychody własne” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 4.900 zł, „Dotacje na inwestycje” i „Koszty inwestycyjne” o kwotę 586.076 zł. jednocześnie dokonuje się zmian w planie finansowym pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 100.000 zł po stronie dochodów z § 0830 na § 0750.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegających na:
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych w związku ze zrealizowanymi i przewidywanymi do końca roku większą sprzedażą lokali mieszkalnych gminy zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 106.341 m2 do 104.528 m2 średniorocznie) oraz zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych,
- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku ze zwiększoną powierzchnią obiektów sportowych dot. kompleksu boisk sportowych im. Zdzisława Adamczak oraz SKATEPLAZY (z planowanej 248.577m2 na 250.104m2).

18. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na włączeniu projektu pn.: „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńkiego Klastra Budowlanego” w wysokości 6.064 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.