Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/539/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXIII/480/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2014

Uchwa??a Nr XL/539/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXIII/480/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2014

Numer uchwa??y: 539
Numer sesji: 40
Rok: 2014

Uchwała Nr XL/539/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/480/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXIII/480/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2014 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Ustala się na rok 2014 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1) Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,4382 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 3,0611 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,3200 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1,6600 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,8501 zł na 1 wozokilometr,

2) Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 30,6138 zł na 1 m2 powierzchni,

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,1172 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 16,2541 zł na 1 m2 powierzchni”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/539/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/480/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych
dot. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
1) Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz powierzchnia ww. komunalnych lokali mieszkalnych wynosi:
- przed zmianami 25,3900 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (dot. 106.341 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych),
- po zmianach 30,6138 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (dot. 104.528 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych).
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 2.700.000,00 zł,
- po zmianach 3.200.000,00 zł,
Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o kwotę 500.000 zł.

2) Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych wynosi:
- przed zmianami 4,1425 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe (dot. 248.577 m2 powierzchni),
- po zmianach 4,1172 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe (dot. 250.104 m2 powierzchni).
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na utrzymanie budynku „czarnego” pozostaje bez zmian.
Kwota dotacji ogółem nie ulega zmianie i wynosi 1.074.900 zł, z tego na utrzymanie obiektów sportowych 1.029.725 zł i 45.175 zł na utrzymanie budynku „czarnego”.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.