Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r na stanowisko ?? samodzielny referent w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie

Nab??r na stanowisko ?? samodzielny referent w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ogłasza nabór
na stanowisko pracy – samodzielny referent
Wymiar etatu – ½ etatu


Wymagania niezbędne od kandydatów
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
g) doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnim w tym doświadczenie w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku.
h) dobra znajomość obsługi komputera – programy ze środowiska MS Office: Word, Excel, Outlook, obsługa programu SIO,
i) znajomość przepisów z zakresu: przeprowadzania inwentaryzacji i ewidencji majątku,
znajomość zasad rachunkowości, znajomość przepisów prawa podatkowego, znajomość ustawy o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe od kandydatów
a) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej
i samorządowej,
b) doświadczenie zawodowe w administracji oświatowej,
c) umiejętność korzystania z przepisów prawa,
d) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
e) zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność.

Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów
nietrwałych,
b) przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
c) bieżące monitorowanie ruchu środków trwałych w jednostce,
d) sporządzanie dokumentacji związanej z ruchem środków trwałych,
e) archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,
f) sporządzanie sprawozdań – SIO
g) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach nauczycieli

Wymagane dokumenty
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokument aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1593 ze zm./

Dokumenty należy składać w terminie do 15 lipca 2014 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2 (I piętro).
Informacje dodatkowe:
1. Zaklejoną kopertę z dokumentami należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielny referent”.
2. Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają wymagań formalnych.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/postępowania kwalifikacyjnego.
4. Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniają wymaganych kryteriów podanych w ogłoszeniu oraz oferty osób, które nie zakwalifikowały się, zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone.
5. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane w siedzibie szkoły zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.leszno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
7. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonu:
65-5292407
8. Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Jurga
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2014-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.