Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Informacja o konsultacjach spo??ecznych w sprawie ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok?.

Informacja o konsultacjach spo??ecznych w sprawie ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok?.


Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”.
Współtworzenie dokumentu odbywało się w ramach cyklicznych spotkań organizowanych w ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, podczas których przedstawiciele Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna oraz leszczyńskich Organizacji Pozarządowych przedstawiali swoje propozycje i wypracowywali konkretne zapisy.
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów Programu na 2015 r. na spotkaniu konsultacyjnym lub poprzez specjalnie przygotowany formularz konsultacji.

Projekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:
1) na portalu do konsultacji on line www.konsultacje.leszno.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „NGO
organizacje pozarządowe”,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,
4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.leszno.sisco.info,
5) na tablicy ogłoszeń Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna,
Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
6) u koordynatora ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Promocji i
Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a ( na parterze),
tel. 65 529 54 03,

Termin konsultacji:
1) rozpoczęcie w dniu 24 czerwca 2014r.
2) zakończenie w dniu 10 lipca 2014r. (godz.15:30)

Forma konsultacji:
1) spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu, które odbędzie
się 25 czerwca w godzinach 12:00-16:00 w Ratuszu,
2) wyrażenie elektronicznej lub pisemnej opinii na formularzu konsultacji.


Formularz konsultacji w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: aszymanska@leszno.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. organizacji pozarządowych p. Anna Szymańska tel. 65 529 54 03 , e-mail:aszymanska@leszno.pl

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2014-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.